Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Deklaracja Dostępności

 Dostępność Cyfrowa

Urząd Miasta Nowego Sącza zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nowysacz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Powiększanie liter
 • Wersja kontrastowa
 • Negatyw strony
 • Wyłączenie kolorów (strona w odcieniach szarości)
 • Włączenie na stałe opisów graficznych (alt)
 • Odwrócenie kolorów
 • Podkreślenie linków
 • Czytelna czcionka
 • Wbudowany głosowy czytnik tekstu

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, właściwych dla każdej przeglądarki, np. Firefox
Treści nieodstępne

 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.
 • Większość materiałów zamieszczonych na stronie w formie załączników w plikach  PDF nie jest dostępna cyfrowo. Osoby zainteresowane odczytaniem takiego pliku proszone są o wiadomość e-mail na adres portal@nowysacz.pl
 • Osadzone materiały wideo nie zawierają transkrypcji nagranego dźwięku, ale podjęte zostały działania w celu wdrożenia wymogu, a materiały wideo wcześniejsze (archiwalne) będą sukcesywnie poprawiane
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie zawsze mają wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane.
 • Filmy wideo dostępne na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy, nie zawierają transkrypcji opisowej oraz nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (są sukcesywnie poprawiane).

Wyłączenia

Mapy. Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku. Treści zewnętrzne.

Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Aplikacja mobilna

Dostępna na play.google.com, była wadliwa i jest nieaktualna. Wyłączona z użytku.
Utworzona: 04.06.2016.

 

Deklaracje sporządzono dnia: 2020.07.31.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Leśniak
E-mail: lesniak@nowysacz.pl
Telefon: +48 18 44-86-628

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargę można złożyć również do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Dostępność Archtektoniczna

Obsługa interesantów Urzędu Miasta Nowego Sącza odbywa się w budynkach, w których zlokalizowane są poszczególne wydziały. Są to:

 1. Ratusz (Rynek 1) – budynek jest siedzibą Prezydenta Miasta. Ponadto, mieści się w nim Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Inwestycji, Wydział Księgowy, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Biuro Rady Miasta, Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury, Wydział Pozyskiwania Funduszy. W pobliżu budynku zlokalizowane są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Wejście do budynku dostępne dla osób na wózku inwalidzkim (podjazd). Na parterze, tuż przy wejściu obecny jest pracownik, który udziela informacji i służy pomocą. Dostęp do poziomu parteru i pierwszego piętra możliwy jest za pomocą schodołazu. Brak możliwości dostępu na pozostałe kondygnacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Rynek 3 – siedziba Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta, Wydziału Organizacyjnego, Biura Radców Prawnych, . Pomieszczenia wydziałów znajdują się na I piętrze. Dostęp wąskimi klatkami schodowymi. Brak windy. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Rynek 19 – siedziba Biura Zamówień Publicznych. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia wydziału znajdują się na I piętrze. Brak windy. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Rynek 21 – siedziba Wydziału Zarządzania Kryzysowego. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wydział mieści się na I piętrze. Brak windy. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 5. Rynek 22 – siedziba Wydziału Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej, Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wydziały mieszczą się na I piętrze. Brak windy. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 6. Szwedzka 2 – siedziba Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności, Wydziału Sportu i Turystyki. Brak miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Pomieszczenia wydziałów mieszczą się na I i II piętrze budynku. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 7. Szwedzka 5 – siedziba Wydziału Środowiska. Pomieszczenia wydziału znajdują się na I piętrze budynku. Brak windy. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 8. Jagiellońska 14 – siedziba Biura Aktywności Obywatelskiej, Wydziału Edukacji i Wychowania, Wydziału Przedsiębiorczości. Brak parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze budynku. Brak windy. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 9. Jagiellońska 31 – siedziba Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Brak parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Pomieszczenia znajdują się na I piętrze budynku. Brak windy. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 10. Narutowicza 6 – siedziba Wydziału Podatkowego. Tuż przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia Wydziału znajdują się na parterze oraz na I piętrze. Brak windy. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 11. Wyspiańskiego 22 – siedziba Wydziału Transportu i Komunikacji. Pomieszczenia Wydziału zlokalizowane są na parterze, tzw. „niskim parterze” oraz jedno pomieszczenie na piętrze. W budynku znajduje się winda. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 12. Zielona 55 – Siedziba Wydziału Architektury i Urbanistyki. Tuż przy wejściu do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku po schodach lub poprzez istniejący podjazd. Wydział mieści się na II piętrze budynku. Dostęp klatką schodową o właściwych parametrach lub windą. Budynek spełnia minimalne wymagania, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 13. Nawojowska 17a – Kancelaria. Pomieszczenia znajdują się na parterze. Z uwagi na parametry drzwi, korytarzy, obecność progów – budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 14. Lwowska 71 – Komenda Straży Miejskiej. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do wszystkich budynków Urzędu Miasta Nowego Sącza jest możliwe wejście z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

 

Ewakuacja – W przypadku konieczności ewakuacji należy wykonywać polecenia wyznaczonych i przygotowanych pracowników. Są oni odpowiedzialni za pomoc w dotarciu do miejsca ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przewiń na górę